xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Strona najlepiej współpracuje z przeglądarką MOZILLA FIREFOX
Menu główne

Tekst alternatywny
Aktualności
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Zarząd OSP w Bereście
Członkowie OSP w Bereście
Statut OSP w Bereście
Wyposażenie OSP w Bereście
Galeria
Linki
Kontatk

Inne informacje

Organizacje OSP

Organizacje OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.

Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych.

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.


Członkami OSP mogą być:
− osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
− małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
− osoby prawne.


Członkowie OSP dzielą się na:
− czynnych,
− młodzieżowych drużyn pożarniczych,
− wspierających,
− honorowych
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:


"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."


Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie . Członkowie MDP w wieku 16 − 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwój OSP, wspierająca finansowo lub w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP, korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
− wybierać i być wybierani do władz OSP,
− uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
− wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
− korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
− używać munduru i odznak.


Do obowiązków członka czynnego należy:
− aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
− przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
− podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym,
− dbać o mienie OSP,
− regularnie opłacać składki członkowskie.
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno − techniczną.

Członkostwo ustaje na skutek:
− dobrowolnego wystąpienia z OSP,
− wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu OSP,
− skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
− likwidacji OSP,
− śmierci,
− likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Władzami OSP są:
− walne zebranie − najwyższa władza OSP,
− zarząd − 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,
− komisja rewizyjna − 3 członków wybranych przez walne zebranie.

Do kompetencji walnego zebrania należy:
− podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
− rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
− uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
− ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
− podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
− rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
− podejmowanie uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
− podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbytu środków trwałych,
− podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
− wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

Losowe zdjęcie
Na bieżąco

 


 

Dotychczas stronę
odwiedziło
   osób


Lokalizacja

Reklama

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Copyright by AK © 2008 | Ostatnia aktualizacja